Απόψεις Φιλολόγων Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Μαθητριών για το Εν Χρήσει Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου

11,13 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5271-51-0 Κατηγορίες: , Ταυτότητα Προϊόντος: 8101

Περιγραφή

Τα σχολικά βιβλία είναι τόσο παλιά όσο και η γραφή. Τα πρώτα γρά­φτηκαν στη γλώσσα των Σουμέριων (Hummel, 1988: 13). Ο Κομένιος ήταν ο πρώτος που έθεσε το ζήτημα της συγγραφής βιβλίων για παιδιά, βιβλία τα οποία οφείλουν να πληρούν το κριτήριο της επιστημονικής αλλά και της παιδαγωγικής εγκυρό­τητας και για το λόγο αυτό πολλοί τον θεωρούν «πατέρα του σχολικού βιβλίου» (Καψάλης & Χαραλάμπους, 1995: 124).

Το σχολικό βιβλίο περιέχει τη διδακτέα ύλη του εκάστοτε γνωστικού αντικει­μένου ή μαθήματος για μια συγκεκριμένη τάξη και σχολική βαθμίδα, αναφερόμενο πάντοτε στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών (Ξωχέλλης, 2005: 32). Συγκαταλέγεται ανά­μεσα στα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού συ­στή­ματος και σύμφωνα με έρευνες επιδρά σε σημαντικό βαθμό στη διδασκαλία και τη μάθηση (Altbach, 1991: 237). Οι εκπαιδευτικοί τα χρησιμοποιούν για να δομή­σουν την διδασκαλία τους και οι μαθητές/-τριες τα αναμένουν σε κάθε μάθημα για να μάθουν από αυτά (Woodward, 1993: 115).

Το σχολικό βιβλίο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον/τη μαθητή/-τρια, τον/την εκπαιδευτικό, τη σχολική αίθουσα και το διοικητικό πλαίσιο, ενώ ταυτό­χρο­να παίζει έναν αντισταθμιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά στις ελλείψεις και τις ανά­γκες που προκύπτουν στις σχέσεις όλων των παραπάνω. Για παράδειγμα σε σχέ­ση με τη σχολική αίθουσα, αν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και μέσα διδασκαλίας, αναμένεται από το σχολικό εγχειρίδιο να βοηθήσει για να ξεπε­ραστούν και να υποκατασταθούν (Τοκατλίδου, 1999: 35-36).

Το βιβλίο χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό) αναφερόμαστε:

  1. Στο σχολικό βιβλίο, στο ρόλο και τις λειτουργίες του και στο σχολικό βιβλίο Ιστο­ρίας ειδικότερα.
  2. Στην αξιολόγηση και την έρευνα των σχολικών βιβλίων και συγκεκριμένα: α) στη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, β) στην έρευνα των σχολικών βιβλίων, γ) στα πεδία της έρευνας των σχολικών βιβλίων, δ) στις έρευνες από­ψεων των ομάδων αποδοχής για τα σχολικά βιβλία.

            Το δεύτερο μέρος (ερευνητικό) περιλαμβάνει:

  1. Την ερευνητική διαδικασία: το σκοπό και τους στόχους της έρευ­νας (ερευ­νη­τικά ερωτήματα).
  2. Τη μεθοδολογία της έρευνας: α) το δείγμα, β) το εργαλείο συλ­λογής των δεδο­μένων, γ) τη συλλογή των δεδομένων και την πορεία της έρευ­νας, δ) τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, ε) την ποσοτική ανάλυση περιεχο­μέ­νου, στ) τα δη­μο­γραφικά στοιχεία του δείγματος, ζ) το σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ’ Γυμνα­σίου.
  3. Τα δεδομένα της έρευνας.
  4. Τη συζήτηση των αποτελεσμάτων.
  5. Τη βιβλιογραφία.
  6. Το παράρτημα.
  7. Το γλωσσάριο.
  8. Το ευρετήριο.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Απόψεις Φιλολόγων Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Μαθητριών για το Εν Χρήσει Σχολικό Βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου”
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35